Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 1142 Budapest, Komáromi út 36-38. (a továbbiakban Társaság) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát. A Társaság adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://mercarius.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen. A Társaság fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti partnereit és ügyfeleit. Amennyiben kérdése merülne fel Adatkezelési Tájékoztatónkkal kapcsolatban, kérjük, jelezze Adatvédelmi Tisztviselőnknek a 2.1 pontban megadott elérhetőségen. A Társaság elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Társaság az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba velünk.

Név: Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1142 Budapest, Komáromi út 36-38

Cégjegyzékszám: 01-09-886659

Adószám: 12238673-2-44

Telefonszám: +36 1/460-0783

E-mail: info@mercarius.hu

2.1. Adatvédelmi tisztviselő

Név: Fábián Zoltán

Telefonszám: +36 1/460-0783

Társaság minden hozzá beérkezett kapcsolatfelvételi megkeresést a személyes adatokkal együtt a feldolgozást és ügykezelést követően azonnal töröl. A szerződéses partnerek személyes adatait a szerződés megszűnését követően egy év elteltével töröljük.

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. A gépjármű használó által megadandó személyes adatok (kötelezően kitöltendők)

 • Gépkocsi használó neve:
 • Gépkocsi használó beosztása:
 • Használó lakcíme:
 • Levelezési címe:
 • Mobil telefonszáma:
 • Hivatali közvetlen száma:
 • Fax száma:
 • E-mail címe:
 • Személyi igazolvány száma:
 • Útlevélszáma:
 • Nemzetiség:
 • Jogosítvány száma / érvényessége:
 • Munkahely / Cég neve:
 • Munkahely / Cég címe:

3.2. Technikai megoldások

A Társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

- változatlansága igazolható (adatintegritás);

- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. A Társaság az adatkezelés során megőrzi

  - a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

  - a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

  - a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3. Társaság weboldalán használt Cookie-k (Sütik)

3.3.1. A sütik feladata

- Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

- megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

- megkönnyítik a weboldal használatát;

- minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Társaság weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A Társaság weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Társaság információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.4. Online rendeléshez kapcsolódó adatok

A Társaság weboldalán nem biztosít online rendelési lehetőséget.

3.5. Online ügyintézéshez/kapcsolatfelvételhez szükséges adatok (kötelezően kitöltendők)

 • Név:
 • Beosztás:
 • Cégnév:
 • E-mail:
 • Telefonszám:

3.6. Hírlevélhez kapcsolódó adatok

A Társaság weboldalán nem biztosít a hírlevélre történő feliratkozási lehetőséget.

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve: Használói adatok

Felhasználása: Használói meghatalmazás, szerződéses szolgáltatások

Jogalap: Szerződés teljesítése

Megőrzési idő: Szerződés lejártát követő 1 év

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1. Általános adatkezelési irányelvek

A Társaság tevékenységének adatkezelései törvényi felhatalmazáson alapulnak. A szerződéses hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Felhívjuk a Társaság részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

6. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatok (vagyis azok az adatok, amelyek a természetes személlyel kapcsolatba hozhatók) a Társaság ügyviteli rendszerében kerülnek tárolásra. Az adatokhoz kizárólag a Társaság fér hozzá.

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az alábbi cégek esnek a továbbítás, feldolgozás vagy megismerés körébe:

  Ügyviteli rendszer támogatását végző cég

   BMA Informatika Kft.

   Adószám: 14944996-2-43

   Cégjegyzék szám:

   1012 Budapest, Pálya u. 9. 3. em.

  IT üzemeltetést végző cég

   Négypólus Műszaki és Kereskedelmi Kft.

   Adószám: 10704217-2-41

   Cégjegyzék szám: 01-09-927194

   1132 Budapest, Váci út 64/a

  Tárhely szolgáltatás

   Perfect Nova Hungary Zrt.

   Székhely: 2161 Csomád, Levente utca 14/a.

   Adószám: 25751459-2-13

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1. Tájékoztatáshoz való jog

A Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Társaság által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10. Panaszkezelés joga

Az érintett – jogainak megsértése esetén - panasszal élhet a Társaság Adatvédelmi Tisztviselője felé a 2.1 pontban megadott elérhetőségen.

8.11. Békéltető testülethez történő fordulás joga

Az érintett – jogainak megsértése esetén - panasszal élhet az illetékes Békéltető testület felé.

Név: Budapesti Békéltető Testület

Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

8.12. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett - jogainak megsértése esetén - az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.13. Adatvédelmi hatósági eljárás panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 139 11400

Fax: 06 139 11410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

9. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Társaság a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

10. Cookie Tájékoztató

1. Mi az a Cookie (süti)?

A Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1142 Budapest, Komáromi út 36-38., a továbbiakban Társaság) weboldala a testre szabott kiszolgálás érdekében anonim felhasználó-azonosítókat, azaz ún. „cookie”-kat (sütiket) használ.

A cookie-k (sütik) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozatok, információs fájlok, amelyeket a szolgáltatók a felhasználó számítógépére helyeznek el, és amelyek így lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen (például tárolják a felhasználók preferenciáit és beállításait; segítenek a bejelentkezésben; személyre szóló hirdetéseket jeleníthetnek meg és elemzik a webhely működését).

A cookie-ban tárolt jelsorozat azonban önmagában csak a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas, nem képes egyedileg is azonosítani a felhasználót.

A cookie-k tartalma magas szintű titkosítás segítségével biztonságosan védve van az ellen, hogy ahhoz harmadik fél hozzáférjen. A Mercarius Flottakezelő Kft. weboldalán használt cookie-k nem tartalmaznak vírusokat, és nem okoznak kárt az Ön számítógépében.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a honlapunk által működtetett cookie-k (sütik) alkalmazása az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelet (2016. április 27.) („GDPR”) értelmében a felhasználó előzetes, tájékozott hozzájárulását igényli.

Ezért az első látogatáskor a Mercarius Flottakezelő Kft. honlapján (https://mercarius.hu/), a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy a Mercarius Flottakezelő Kft. cookie-kat (sütiket) használ, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet.

A cookie-k (sütik) használatához a felhasználó az „IGEN” gomb megnyomásával járulhat hozzá. Hozzájárulás hiányában, illetve a korábban megadott hozzájárulás visszavonása esetén honlapunk nem helyez el cookie-kat (sütiket) a felhasználó berendezésén.

2. Mire jók a Cookie-k?

- Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

- megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

- megkönnyítik a weboldal használatát;

- minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A Cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy az a Cookie-k alkalmazását tiltsa. A Cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy Cookie nélkül az adott weboldal működése nem teljes értékű.

3. Milyen Cookie-kat alkalmazunk?

3.1. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Társaság weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

A honlapon az alábbi session (munkamenet) cookie-k kerültek elhelyezésre:

 • Süti neve: PHPSESSID
 • Süti funkciója, rövid leírása, adatkezelés célja: Amennyiben a látogató felkeresi weboldalunkat, akkor a PHPSESSID süti felhasználásával lesz a munkafolyamat életben tartva meghatározott ideig, amíg a felhasználó be nem zárja a böngészőjét.
 • Süti élettartama, érvényessége: A honlapon töltött munkamenet bezárásával a session cookie törlődik.
 • Süti által hozzáférhető és kezelt adatok: A felhasználóval kapcsolatos személyes adat nem kerül rögzítésre, kizárólag a honlapon töltött munkamenetben előforduló adatok és a tevékenység.

3.2. Külső cookie

Tájékoztatjuk, hogy a jelen weboldal használata során 3. féltől származó cookie-k (sütik) is kerülhetnek a berendezésére, amely a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását vagy a látogatottsági statisztikák készítését segítik elő. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.

A honlapon az alábbi külsős szolgáltatók a felsorolt sütiket helyezték el:

  STATISZTIKAI

   Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy felmérje, hogyan használják a látogatók a weboldallat.

   Külső szolgáltató neve: Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA)

    www.google.com/analyt

   Süti neve:
    - _ga
    - _gat
    - _gid

   Süti funkciója, rövid leírása, adatkezelés célja:

    A sütik információkat gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan használják a portált. Minden információ (böngésző használat, új látogatók száma, stb.) névtelenül kerül összegyűjtésre és elküldésre a google analytics szerverre azzal a céllal, hogy javítani tudjunk a weboldal által nyújtott szolgáltatásokon.

   Süti élettartama, érvényessége:
    - A létrehozástól/frissítéstől számított 2 év
    - 24 óra
    - 24 óra

   Süti által hozzáférhető és kezelt adatok: A felhasználó IP címe, honlap elérési útvonala, a böngészés időpontja és időtartama, a meglátogatott oldalak teljesítménymérése.

  MARKETING

   A marketingsütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat a tartalmakat közzétevő és a harmadik fél hirdetők számára.

   Külső szolgáltató neve: facebook.com

   Süti neve:
    - fr c_user
    - datr
    - fr
    - sb
    - spin
    - wd
    - xs

   Süti funkciója, rövid leírása, adatkezelés célja:

    A Facebook Pixel egy kisméretű szoftver, egy közel láthatatlan, pixel méretű „pont” a weboldalunkon, amely egy linket képez a weboldalunkra történő látogatása és a Facebook között.

    A pixel betöltésekor a Facebook egy sütit helyez el a számítógépén, amely a Facebook-ot segíti abban, hogy személyre szabottabb hirdetéseket nyújtson Önnek, valamint méri és javítja a hirdetéseket is. További információt fent találhat erről. A Facebook sütikről további információt találhat itt: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

    Kérjük, vegye figyelembe, hogy amikor a süti elhelyezésre kerül, a Facebook egyéb weboldalakon is képes a böngészési viselkedését nyomon követni, ha azok Facebook pixelt vagy Facebook közösségi média plugint alkalmaznak.

   Süti élettartama, érvényessége: 3 hónap

   Süti által hozzáférhető és kezelt adatok: felhasználó IP címe, honlap elérési útvonala, a böngészés időpontja és időtartama, felhasználó által meglátogatott egyéb weboldalak, böngészési viselkedését nyomon követni

3.3. Az adatkezelés, jogalapja, időtartama, adatkezelő személye, érintett jogai

A cookie-k használatakor alkalmazott adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, melyet az érintett aktív, tevőleges magatartásával, az „IGEN” gombra kattintással adott meg a cookie használatról szóló rövid tájékoztatás felugrásakor.

A cookie-k használatakor alkalmazott adatkezelés időtartama: sütinként eltérően a fenti táblázatokban foglaltaknak megfelelően.

A cookie-k használatával összefüggően a weboldali adatkezelésre jogosult: [*]

Az érintett jogai: az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, a személyes adatainak helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, továbbá bármely időpontban visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. A Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság az érintettek kérelmeire indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül válaszol, és ha az érintett bármely kérelmének nem tesz eleget, indokolnia kell döntését. Az érintettek jogosultak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) panaszt benyújtani.

3.4. Sütik kezelése

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények /Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A sütiknek az engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely működéséhez, de javítja a böngészés élményét és teljesítményét. Ön törölheti vagy letilthatja ezeket a sütiket, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen.

A sütik által tárolt információkat nem használjuk fel az Ön személyazonosságának megállapítására, és a mintaadatok teljes mértékben az ellenőrzésünk alatt állnak. A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra.

Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztetesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit)szeretne küldeni. Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie (süti) beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét, illetve az alábbi link segítségével az egyes szolgáltatók online viselkedés alapú reklámjait be és ki is tudja kapcsolni:

  http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices

3.5. Segítség a sütik beállításához

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Edge: Beállítások -> Speciális beállítások -> Cookie -k („Cookie-k engedélyezése” / „Az összes cookie blokkolása” / “Csak a külső cookie-k blokkolása” vagy: F12 – Hibakereső – Cookie-k

IE11: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies; https://support.microsoft.com/hu-hu/help/260971/description-of-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn