2024-es Campus Fesztivál fotós nyereményjáték szabályzat és adatvédelmi tájékoztató

1. A Játék neve, szervezője

A nyereményjáték neve: „Fotózz & nyerj – Campus Fesztivál 2025

A nyereményjáték (Játék) szervezője a Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (1142 Budapest, Komáromi út 36-38.; adószám: 12238673-2-44) („Szervező” vagy „Adatkezelő”).

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. hatálya alá.

A nyereményjátéknak a lebonyolításában a Campus Fesztivál nem vesz részt, a nyereményjátékkal kapcsolatos kérdésekkel kizárólag a Szervező Mercarius Kft. keressék.

2. A Játékban részt vevő személyek:

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki a Campus Fesztivál ideje alatt a Mercius „szárnya” előtt fotót készít és azt közzéteszi a Facebook vagy Instagram social média platformok egyikén megjelölve a Mercariust és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: „Játékos”).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói;
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói.

A játékból a Szervező kizárja azt a Játékost, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzat mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban (a továbbiakban: „Adatvédelmi Tájékoztató”) meghatározott hozzájárulását a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező a Játékosnak külön értesítést nem küld.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

3. A Játék leírása

A Játék leírása: A játékban történő részvételhez 2024. július 24-28. napja között a Campus Fesztivál területén felállított Mercarius szárnyak előtt fényképet kell készíteni, azt közzé kell tenni a Facebook vagy Instagram social média platformok egyikén, megjelölve a posztban a Mercariust (Facebook: @Mercarius, Instagram: @Mercarius_flottakezelo).

4. Játék időtartama

A Játék 2024 év július hónap 24. napja 17:00 óra és 2024 év július hónap 28. nap 00:00 óra között zajlik.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 2024. év július hónap 28. nap 00:00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, azok a sorsoláson nem vesznek részt.

5. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik, A Játékban azok vehetnek részt, akik a felületen az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott azonosító adataik kezeléséhez, illetve a Játékon való nyerteskénti kisorsolásuk esetére nevük nyilvánosságra hozatalához hozzájárulásukat adják, a szükséges adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadásával, oly módon, hogy az adatok a Játékos érvényes személyazonosító okmányán szereplő adatokkal egyezőek legyenek, adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési hozzájárulásukat fenntartják a Játék időtartama, a sorsolás, valamint a nyeremény átvételének ideje alatt.

6. A nyeremény

A jelen játékszabályzat feltételeinek megfelelő játékosok között a Szervező az alábbi nyereményt sorsolja ki:

1 db páros VIP belépő a 2025-es Campus Fesztiválra.

A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő esetleges adókötelezettség teljesítése érdekében a Szervező és a nyertes köteles együttműködni. A nyeremény átadása során (annak körülményeire tekintettel) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 76. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak az irányadók, azaz a verseny, vetélkedő során alkalmazandó rendelkezésekre való tekintettel, ezek után a személyi jövedelemadó bevallási és befizetési kötelezettség a kifizetőt terheli. Kifizetőnek a Szervező minősül. A Szervező az itt felsorolt nyereményen túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

7. Sorsolás

A sorsolás 2024. július 31. napján 10:00 órakor történik. A sorsolás során összesen 1 (egy) nyertes kerül kisorsolásra.

A nyertest és pótnyertest a Szervező saját rendszerében, egy a véletlenszerűség elvének megfelelő, nem hitelesített sorsolóprogram által sorsolja ki.

A sorsolás alkalmával Szervező a nyertes mellett további 2 fő pótnyertest is kisorsol. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyeremény átadásához szükséges adatokat nem adja meg az értesítéstől számított 5 munkanapon belül, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Szervező tulajdonában marad. A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.

8. A nyeremények átadása

A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybevétele érdekében.

Amennyiben a kötelezettségüknek a Szervező ismételt felszólítása ellenére sem tesznek eleget, különösen, ha a nyereményt határidőben nem veszik át, és a nyeremény átvétele ezért meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, a Szervezőt az emiatt felmerült kárért semmilyen felelősség nem terheli.

A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

  • nem múlt el 16 éves;
  • ha a Szervező megkeresésére 5 napon belül nem válaszol;
  • ha a Nyertes úgy nyilatkozik, hogy a nyereményt nem tudja vagy nem akarja átvenni;
  • ha egyértelműen bizonyítható, hogy a Játékos a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
  • amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremények átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti.

9. Felelősség

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni.

Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremények teljesítésért (így különösen bármely esemény elmaradása) kizárja a felelősségét.

A nyertes a nyeremény kapcsolatos igényeit kizárólag a koncert/esemény szervezőjével szemben jogosult érvényesíteni.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami azokat a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

A Szervező fenntartja a jogot a jelen szabályzat módosítására.

Kelt: Budapest, 2024. július július 17.

 

Adatkezelési tájékoztató

A jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi tájékoztató) tartalmazza a Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (1142 Budapest, Komáromi út 36-38.; adószám: 12238673-2-44, a továbbiakban: Adatkezelő) 2024. július 24. napján meghirdetett nyereményjátékával kapcsolatos adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást.

I. Az adatkezelő

Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság

II. Kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja

A játék során személyes adatai közül

a) kapcsolattartási adatként az Ön nevét, social media account azonosítóját,

c) a nyeremény átadáshoz szükséges folyamat miatt az Ön által megadott e-mail címét és telefonszámát.

Az adatkezelés célja az a) és b) pont alapján kezelt adatok tekintetében a játékban való részvétel feltételeinek ellenőrzése, a sorsolás lebonyolítása, a nyertesek értesítése, a nyeremények átvételének lehetővé tétele, míg a c) pont alapján kezelt adatok esetében a nyeremények átvételének lehetővé tétele.

Az adatkezelés további célja emellett abban az esetben, ha Ön a játék nyertese lesz, a) az Ön neve tekintetében a nyertes személyének nyilvános – a sorsolás tisztaságának igazolását biztosító – bejelentése, b) az Ön neve, lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve a nyeremény értéke tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapuló törvényi kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja az Ön ráutaló magatartással megadott hozzájárulása, valamint az Adatkezelő, mint a játék szervezője azon jogos érdeke, hogy a játék lebonyolításával kapcsolatban esetleg az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben felmerülő jogi igényeit érvényesítse.

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.  

III. A személyes adatok kezelésének időtartama

A személyes adatokat az Adatkezelő

a) a nyertesek kisorsolását követő 30. nap végéig,

b) a nyertes esetében a nyeremény átvételétől számított nyolcadik év végéig kezeli, míg

c) abban az esetben, ha az Adatkezelő az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben jogi igényt érvényesít, az igény elévüléséig kezeli.

IV. Adatfeldolgozó, adattovábbítás

Az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe, a személyes adatok nem továbbítja.

V. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok

Ön az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását a sorsolásig bármikor visszavonhatja: ebben az esetben az Ön adatait a játékból való egyidejű kizárása mellett töröljük.

Hozzájárulását a sorsolást követően, de a nyeremény átvétele előtt is visszavonhatja: az adatokat ebben az esetben is töröljük, ugyanakkor ebben az esetben úgy tekintjük, hogy Ön a nyereményről lemondott.

Végül hozzájárulásának visszavonása esetén is tovább kezeli adatait az Adatkezelő abban az esetben, ha az Adatkezelő az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben jogi igényt érvényesít, vagy vele szemben más az Ön magatartása miatt jogi igényt érvényesít.

Amennyiben ez utóbbi adatkezelésre sor kerülne, úgy erről az Adatkezelő Önt értesíti, Önnek pedig joga lesz arra, hogy ez ellen az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon. Tiltakozás esetén az Ön adatainak további kezeléséhez az Adatkezelőnek bizonyítania kell, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk. E kéréseit ingyenesen teljesítjük.

Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait az fuller.kamilla@mercarius.hu emailcímen a Játékfelületen megadott regisztrációs emailcíméről küldött e-mailben jelentse be, vagy ha ez valamilyen oknál fogva nem lenne lehetséges, akkor a fenti emailcímen vagy a +36 30 554 8364-es telefonszámon jelezze felénk. Utóbbi esetben jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának igazolására.

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.